Menu

+ 48 501 612 501

Regulamin - Czajka Quad Bus

  • Jesteś tutaj:  
  • Start
  • Regulamin

Przesyłka nie może zawierać:

- rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję

- narkotyków, leków i środków psychotropowych

- żywe rośliny i zwierzęta

- zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce

- antyków, dzieł sztuki, kamieni szlachetnych, waluty, zbywalnych papierów wartościowych, jakichkolwiek innych walorów zbywalnych

- wyrobów alkoholowych i tytoniowych

Po podpisaniu listu przewozowego wraz z deklaracją nadania wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami Czajka Quad Andrzej Czajkowski Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność karno-prawną oraz finansową.

Firma Czajka Quad Andrzej Czajkowski może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniu nadawcy oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące dopuszczonych rzeczy do przewozu.

Sprawdzenie dokonuje się w obecności nadawcy a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób poproszonych do tej czynności. Wynik sprawdzenia umieszcza się w protokole.

W razie stwierdzenia niezgodności zawartości w przesyłce nadanej przez zleceniodawcę, koszt sprawdzenia, odesłania oraz wszelkie inne koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca ,który zapłaci karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie Czajka Quad Andrzej Czajkowski z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy Czajka Quad Andrzej Czajkowski prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

Każda przesyłka (paczka) powinna zawierać adres nadawcy oraz odbiorcy – łącznie z numerami telefonów.

mercedes5ok

Transport osób

Zapewniam bezpieczny rzetelny i regularny transport osób na trasie: Białystok - Anglia UK

przewoz paczek

Transport paczek

Zapewniam bezpieczny rzetelny i regularny transport rzeczy i paczek na trasie: Białystok - Anglia UK

mercedes3ok

Wynajem busów

Wynajem busów tylko i wyłącznie z kierowcą do przewozów krajowych jak również po Europie.